جلیل رستمی

کارشناس ارشد مهندسی نرم‌افزار

فرهاد محمدی

کارشناس فروش

اتابک عظیمی

کارشناس عملیات

فرناز سلطانپور

کارشناس فروش

فرنوش سلطانپور

کارشناس شبکه‌های اجتماعی

مهران محمدزاده

کارشناس فروش

فائزه مشایخی

کارشناس پشتیبانی فروش